Medezeggenschapsraad

De Viermaster heeft een medezeggenschapsraad (MR). De leden van de MR willen samen met de directie, het team en het bestuur van OPOPS de onderwijskwaliteit en het unieke karakter van onze school in stand houden.

Maar wat is nu eigenlijk een MR en wat doet de MR zoal?
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. De verdeling tussen ouders en personeelsleden in de MR is evenredig. Op dit moment zitten er 4 ouders en 4 personeelsleden in de MR. De MR heeft een aantal maal per jaar (minimaal 6) overleg met elkaar en de directie.

Waar houdt de MR zich zoal mee bezig?
De onderwerpen die aan de orde komen kunnen variëren van activiteiten van de ouderraad, buitenschoolse opvang, overblijven, ouderbijdrage, schooltijden, pestbeleid, fusies, de schoolgids, sponsoring, veiligheid in en om de school tot personeelsbeleid, kwaliteitszorg en de visie en missie van onze school. Kortom alles wat de school aangaat kan worden besproken. De MR vervult dus een belangrijke functie binnen de school. De inbreng van ouders is daarbij van groot belang.

De MR kent 2 soorten bevoegdheden:
Adviesbevoegdheid: dit betekent dat de directie serieus moet reageren op elk advies van de MR, maar dat wil niet zeggen dat elk advies moet worden overgenomen.
Instemmingsbevoegdheid: de directie kan zonder instemming van de MR besluiten nemen die onder instemmingsrecht vallen.

De MR streeft ernaar om zowel de leerkrachten als de ouders betrokken te krijgen en te houden bij de school en het schoolbeleid. De vergaderingen van de MR zijn openbaar, u bent dus van harte welkom! Wilt u weten wanneer de vergaderingen plaatsvinden en wat er precies wordt besproken, kijk dan op de website. De agenda van de eerstvolgende vergadering is hier te vinden.
Naast vergaderingen bijwonen, kunt u altijd een van de MR-leden aanspreken om uw ideeën, vragen en suggesties kenbaar te maken.
Hieronder ziet u welke ouders en leerkrachten dat zijn.  

Samenstelling van de medezeggenschapsraad

Oudergeleding  
 

Saskia Khandai

 

Secretaresse

Jennifer Heijmann

 

 

Debbie Hooglander

  Nassera Tiznine
   
lid GMR Carolien Scheermeijer 
Personeelsgeleding  
Voorzitter

Ricardo Boers

 

Daja van Dijk

 

 

Lonneke de Raad

 

 

Lisanne Kranendonk

   

U kunt de MR bereiken via: mr@deviermaster.nl