Opbrengsten en resultaten van ons onderwijs

 

Varend op eigen kompas, uitdagend op ieder(s) niveau...... Op deze pagina gaan we de resultaten van ons onderwijs tonen. Dat vergt de nodige tijd en aandacht. Voor een school die uitdagend is op ieder(s) niveau is het een uitdaging hoe je over bijvoorbeeld de resultaten van de zorg aan de leerlingen met een aparte leerlijn rapporteert of hoe je over hoogbegaafde leerlingen rapporteert. Of wat dacht u van de resultaten van ons kunst en cultuur onderwijs? Hoe rapporteer je daar over? In dit hoofdstuk rapporteren we enkel over een aantal cognitieve opbrengsten en de opbrengst op sociaal-emotioneel gebied.

Eindopbrengsten cognitief algemeen 

In 2016 is de Stichting OPOPS overgestapt op de IEP eindtoets voor de meting van de eindopbrengst. In 2016 scoorde De Viermaster onder de grens die is gesteld door de inspectie. In 2016 werd dit veroorzaakt door het feit dat alle leerlingen zijn meegeteld (ook de leerlingen die we als school niet hoefde mee te tellen) en door te weinig aandacht en nadruk op de afname (voor de kinderen doet het advies er toe en niet meer de uitslag van de eindtoets). In 2017 scoorde de Viermaster ook na correctie onder de grens van de inspectie. De grens was 77,9. De Viermaster scoorde 75,4. Het landelijk gemiddelde was 78,3 voor vergelijkbare scholen.

Dit jaar verwachten we ruim boven de 78,3 te scoren en dus boven de grens. De huidige leerlingengroep 8 (2017-2018) scoort op het Drempelonderzoek gemiddeld een DQM (Didactisch Coëfficiënt) van 104. Het gemiddelde is hier 100.


Eindopbrengst sociaal-emotioneel 

Wij volgen de leerlingen ook in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen wij door het observatiesysteem KIJK in groep 1/2 en VISEON in groep 3 t/m 8. Vanaf groep 5 vullen leerlingen ook zelf een vragenlijst in. We besteden in ons onderwijs veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (zie o.a. onze schoolgids). Bij de ontwikkeling (en de meting) letten we op het zelfbeeld van het kind, de relatie met de andere kinderen, de relatie met de leerkracht(en), het schoolbeeld en het beeld dat het kind heeft van zijn werkhouding. De Inspectie van het Onderwijs stelt als norm dat je op het gemiddelde moet scoren van Nederland voor wat betreft het percentage A, B en C scores in VISEON in groep 8. Als Viermaster scoren we daar al jaren ruim boven (inmiddels boven de 90%). Je kunt dan ook zeggen dat kinderen op De Viermaster op sociaal-emotioneel gebied goed in hun vel zitten.

 

Opbrengsten Begrijpend Lezen (groepen 7 en 8 over de jaren heen)

In groep 4, eerste meting, betreft het slechts twee leerlingen.

 

Opbrengsten Spelling (groepen 7 en 8 over de jaren heen)

 

 

Opbrengsten Rekenen en Wiskunde (groepen 7 en 8 over de jaren heen)

5 leerlingen uit dit leerjaar hoeven niet meegeteld te worden, zijn hier wel verwerkt.

Opbrengsten Technisch Lezen (groepen 7 en 8 over de jaren heen)

  

Eindopbrengsten Engels

Als Viermaster investeren we in het onderwijs in de Engelse taal (zie schoolgids). De leerlingen worden hier ook in gevolgd. Eind groep 7 en halverwege groep 8 wordt de CITO Engelse taal afgenomen. Hieronder staan de gemiddelden van de vier gebieden van Engels die worden getoetst. De leerlingen van de Viermaster hebben de volgende scores gehaald (eind groep 7 en nu in groep 8). Hierbij is de groene lijn het gemiddelde in Nederland en de zwarte lijn, de gemiddelde score van de huidige groep 8 leerlingen.

 

 

 

 

Opbrengsten in het Voortgezet Onderwijs

In onderstaande tabel staat naar welke onderwijsvorm de leerlingen zijn uitgestroomd. Opvallend is dat de uitstroom met vanaf 2013 (het jaar dat we alleen ENKELE adviezen gingen geven) niet goed is ingeschat door ons (te weinig HAVO/VWO niveau). In het tweede leerjaar komen meer leerlingen uit  op HAVO of VWO dan het aantal dat dit advies kreeg. Vanaf dit schooljaar geven we weer dubbele adviezen (zoals MAVO/HAVO).