Positief pedagogisch klimaat

Positief pedagogisch klimaat

Op onze school investeren we veel in een positief pedagogisch klimaat. In een positief pedagogisch klimaat voelen kinderen zich welkom, geborgen en veilig. In onze visie is dit de basis voor het leren. Als een kind zich niet veilig voelt, komt het ook niet goed tot ontwikkeling.  

Positieve groepen

In de eerste jaren op de basisschool zitten de kinderen nog in de zogenaamde egocentrische ontwikkelingsfase. Dit houdt onder andere in dat ze meer gericht zijn op de volwassene. In deze fase zetten we een duidelijke, overzichtelijke leeromgeving neer waarbij de leerling positieve waarden en normen aangeleerd krijgen en de positieve waarden en normen die ze van thuis mee hebben gekregen, de ruimte krijgen.

Als de kinderen langzamerhand naar de groepsgerichte ontwikkelingsfase gaan, raken ze meer en meer gericht op de andere kinderen. Belangrijk is dan dat in de eerste weken van het schooljaar de groep door middel van oefeningen zich positief ontwikkelt. Hierbij gaat het onder andere om elkaar vertrouwen, positieve communicatie (complimenten geven bijvoorbeeld) en samenwerken. 

Rots en Water

Als school hebben we er voor gekozen om het uitgebreide Rots en Water programma in te voeren. 

Rots en water is een psychofysieke training ontwikkelt door Freerk Ykema. Het doel van het rots en water programma is het vergroten van de communicatie - en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren. Het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en ander grensoverschrijdend gedrag.
Op De Viermaster wordt spelenderwijs aan de groepen via fysieke oefeningen: sociale, communicatie en confrontatie vaardigheden aangeleerd. Spel en fysieke oefening worden voortdurende afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

Voor meer algemene informatie: https://www.rotsenwater.nl/inhoud-en-ontwikkeling/wat-is-rots-en- water/

Juf Lonneke vV is officiële Rots en Water trainer en heeft het team meegenomen in dit programma. Dit schooljaar (2019-2020) zullen we in de fase van groepsvorming (de eerste weken van het schooljaar) een programma draaien in de groepen 1 t/m 8 voor deze groepsvorming waarbij Rots en Water en Grip op de groep zijn geïntegreerd. Deze lessen worden gegeven door de eigen leerkracht(en). Daarnaast zal juf Lonneke in een deel van de groepen ook een uitgebreidere training geven. Dit zal zijn in de groepen 3, 4, 5, 6 en 7.