(Hoog)begaafdheid


Beste ouders en andere belangstellende lezers,


Naast het omgaan met verschillen in de klas, waar we bijvoorbeeld werken met niveaukleuren en het alleen die leerstof volgen die je nog niet beheerst, zijn er ook de plusgroepen en is er de Ontdekkersgroep. Als school bieden we niet alleen passend onderwijs aan de kinderen die een lager tempo nodig hebben of die meer uitleg nodig hebben. We bieden het ook aan de kinderen aan de bovenkant. Ook deze leerlingen verdienen het om uitgedaagd te worden en te presteren op hun niveau.

We willen niet dat het kind zich aan moet passen aan het systeem. Op De Viermaster geldt dat we steeds op zoek zijn (samen met u) naar zo’n inrichting van ons aanbod dat het aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Voor deze leerlingen doen we dat in ons aanbod in de klas, in de plusgroepen en de ontdekkersgroep.

In de plusgroepen en met name de Ontdekkersgroep wordt gewerkt vanuit de wetenschappelijke visie op hoogbegaafdheid zoals deze is geformuleerd door Renzulli en Mönks. We creëren zo’n omgeving voor deze leerlingen dat zowel hun intelligentie als hun motivatie, intelligentie en creativiteit volop de ruimte krijgen. Er wordt bij ons op school niet gewerkt met intelligentietests, omdat deze een te beperkt beeld geven, duur zijn en we op effectievere wijze (hoog)begaafdheid (inclusief onderpresteren) kunnen signaleren met behulp van observatie, het SiDi 3 protocol, gesprekken met de leerling en de ouders/verzorgers. Daarnaast hebben we gespecialiseerde plusleerkrachten in huis die een bepalende rol in de signalering spelen. Tevens zijn alle leerkrachten van De Viermaster geschoold in het omgaan met (hoog)begaafde leerlingen in de klas. Tevens kennen we sinds dit schooljaar een zorgteam voor (hoog)begaafdheid.

Uit de Ouder Tevredenheids Peiling van schooljaar 2014-2015 blijkt dat De Viermaster in de landelijke vergelijking goed scoort op de tevredenheid op het gebied van 'Extra mogelijkheden goede leerlingen': De Viermaster scoort beter dan 98% van de scholen.

 

Plusgroepen 
We kijken als leerkrachten voor welke leerlingen de plusgroep iets toevoegt. In overleg met de ouders gaan we dan over tot plaatsing in een plusgroep. Als we twijfelen gebruiken we het zogenaamde SiDi protocol (Signalering en Diagnotiseringsprotocol). Het intakeformulier kleuters bevat standaard de vragen uit dit protocol.

De plusgroep duurt een uur en de leerlingen krijgen voor gemiddeld anderhalf uur werk mee voor in de klas. In de klas komt dit werk (in totaal 2,5 uur) in de plaats van herhalingswerk op taal en rekengebied.

De plusgroep leerkracht rapporteert aan de groepsleerkracht hoe het met de leerlingen gaat. Als ouders ontvangt u bij het tweede en derde rapport een rapportage.

De plusleerkracht ½ zorgt er voor dat de leerkrachten uit de kleutergroepen extra uitdagende activiteiten kunnen opnemen in hun aanbod. Voor de plusgroepen 3 t/m 8 geldt dat de leerlingen werk mee krijgen voor in de klas.

   

Op De Viermaster kennen we de volgende plusgroepen (klink op de naam van groep om naar de pagina van deze groep te gaan):

- Plusgroep 1/2 (juf Kelly) 

- Plusgroep 3 (juf Kelly) 

- Plusgroep 4 (juf Kelly)

- Plusgroep 5 (juf Marinka)

- Plusgroep 6 (juf Marinka)

- Plusgroep 7A (meester Heine)

- Plusgroep 7B (juf Irene)

- Plusgroep 8 (meester René)

Ontdekkersgroep

Leerlingen in de Explorergroep/Ontdekkersgroep gaan naast de gewone plusgroep ook naar deze speciale groep. Deze leerlingen hebben een aangepast programma rekenen en taal. Wat zij reeds beheersen, wordt overgeslagen – onderwijsactiviteiten uit de Ontdekkersgroep komen daarvoor in de plaats. In totaal wordt ongeveer de helft van het taal/lees/reken aanbod vervangen door het aangepaste aanbod. De leerlingen leren hier hun eigen keuze in te maken en zo verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Ze komen een dagdeel per week bij elkaar, waarbij ook speciale aandacht is voor 'hoe denk je', 'hoe leer je', enzovoort. Meer over het aanbod kunt u lezen onder de Ontdekkersgroep. Bij de start van de Ontdekkersgroep hebben we onderzoek gedaan naar de effecten van deze groep. Dit onderzoeksverslag kunt u inzien door hier te klikken.

In de Ontdekkersgroep is er ook ruime aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Eén van de doelen van ons onderwijs aan deze leerlingen is dat het welbevinden op school hoog is, zowel in de reguliere groep als in de Ontdekkersgroep en Plusgroep. In onlangs door een student van de Universiteit van Nijmegen uitgevoerd onderzoek is vast komen te staan dat het welbevinden in zowel de Ontdekkersgroep als in de reguliere groep even hoog is. Als u hier klikt kunt u het onderzoeksrapport lezen.

- The Explorers/de Ontdekkersgroep (meester René, juf Kelly en juf Irene)

Zorgteam (hoog)begaafdheid

Het aantal leerlingen op De Viermaster dat gebruik maakt van ons (uitgebreide) aanbod op dit gebied neemt razendsnel toe. Van ouders, maar vooral van de leerlingen zelf krijgen we positieve reacties. Om de groepsleerkrachten, de plusleerkrachten, ouders en de kinderen verder goed te kunnen ondersteunen, starten we dit schooljaar met een speciaal zorgteam (hoog)begaafdheid. Dit team zal na de kerstvakantie operationeel zijn.

Vaste leden van dit team zijn: de zorgcoördinator (Emma Wijmans), de coördinator hoogbegaafdheid (René van Engelen) en de orthopedagoog die verbonden is aan onze school en is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid (Mirja Lieber). Per situatie nemen deel: ouders, groepsleerkrachten, plusleerkrachten en eventueel externe deskundigen.

Aan dit team kunnen vragen voorgelegd worden en problematieken worden besproken.

Overstappen naar De Viermaster

We krijgen regelmatig (hoog)begaafde leerlingen die overstappen naar onze school. Door middel van een uitgebreide intake kijken we met welk aanbod we tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter. Ook dit overstappen is beschreven in ons beleidsplan.

Samenwerking

Vanuit de plusgroepen/ontdekkersgroep werken we incidenteel of structureel samen met organisaties zoals het wetenschapsknooppunt van de Universiteit van Leiden, Sterrenwacht Mercurius, de Universiteiten van Utrecht, Rotterdam en Nijmegen, Slimpuls en de Newtonhoek. We doen ook regelmatig mee aan onderzoek om zo een bijdrage te leveren aan beter onderwijs voor deze leerlingen. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar het verband tussen dyslexie en hoogbegaafdheid. Hoogbegaafden compenseren hun dyslexie namenlijk met hun hoogbaafdheid. Daardoor wordt de dyslectie vaak niet gediagnosticeerd. Hoe kun je dit wel? Over dit onderzoek kunt u een hier een update lezen, hier een artikel uit Trouw, hier een Engelstalig wetenschappelijk artikel en hier een Nederlandstalig artikel.

Er is een uitgebreid beleidsplan, wat u in kunt zien als u hier klikt. Het beleidsplan zal in dit schooljaar vernieuwd worden. Op deze site leest u de meest actuele stand van zaken.

Wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de inhoud, resultaten, pedagogische aanpak of de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Namens de plusleerkrachten,


René van Engelen (coördinator hoogbegaafdheid en directeur)

r.engelen@deviermaster.nl

 

 

 
 
Klik op de afbeelding voor de link:

Universiteit Leiden Logo Logo Universiteit Utrecht

 

Radboud Universiteit

slimpuls_logo_500px